ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Risk Survey"

  วันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 :: บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Risk Survey"

  วันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 :: บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 • อบรมหัวข้อ “คุมราคารถบรรทุกอย่างมืออาชีพ”

  คณะทำงานจัดทำราคาค่าซ่อมและรับรองคุณภาพอะไหล่รถยนต์ จัดอบรมหัวข้อ "คุมราคารถบรรทุกอย่างมืออาชีพ" ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาค่าซ่อมรถบรรทุกหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) หากประสงค์จะส่งเพิ่มจะต้องชำระเงินท่านละ 700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • การประชาพิจารณ์ภายใน (Internal Public Hearing) สำหรับร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25…

  ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยจัดให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 3 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 • สัมมนา "Impact of IFRS 17 to Non-Life Insurers"

  โดยชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการสัมมนาฟรี กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 พ.ย. ราคา 200 บาท / สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 20 พ.ย. ราคา 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ติดต่อสอบถาม นางสาวโศรดา หนูแย้ม โทร 0-2108-8399 ต่อ 1105 **เฉพาะสมาชิกชมรมฯ ไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงิน**

 • การอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  อบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 62 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัทประกันกัย : รับจำกัด 2 ท่าน/บริษัท (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และหากท่านประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจะต้องมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บริษัทสำรวจภัย : เสียค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • การอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  อบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 62 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัทประกันกัย : รับจำกัด 2 ท่าน/บริษัท (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และหากท่านประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจะต้องมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บริษัทสำรวจภัย : เสียค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • การเผยแพร่โปรแกรมคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของประกันสรรพภัยสำหรับภัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

  สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกทุกบริษัทจัดส่งผู้แทนฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย และ/หรือ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน ไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชั้น 5 ห้อง 501 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 – 11:00 น. เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม และเพื่อเชิญชวนให้บริษัทสมาชิกนำส่งข้อมูล IBS มาที่สมาคมฯ เนื่องจากโปรแกรมนี้จะสงวนไว้สำหรับบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล IBS เท่านั้น

 • การอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันภัยสุขภาพ รุ่นที่ 2 (วันที่ 12 19 และ 26 ธันวาคม 2562)

  ระยะเวลาการอบรม 3 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 19 และ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย