ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ประชุมชี้แจง เรื่อง “ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561

    ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Salon B โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok จัดโดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ให้กับบริษัทสมาชิก บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเพิ่มเติมต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)