ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ประชุมชี้แจงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ ทส.1.17 – 1.27)

    เวลา 09.30 – 12.00 น. (รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย II ผู้เข้าร่วม : พิจารณารับประกันภัยและสินไหมทดแทน บริษัทละ 2 ท่าน

  • เฉพาะการชำระเงินโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย Insurance Management Development Program (IMDP 25)

    สมัครอบรมได้ทาง Link : https://forms.gle/dfVYwM82bweXE5sJA