ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดรุ่นที่ 2

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดรุ่นที่ 2 โดย ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด อบรมวันที่ 14,18 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 8,10,12 มกราคม 2567 จำนวน 26 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับจำนวนจำกัด บริษัทละ 2 ท่าน โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2566

 • สัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2566"

  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ หากมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเกินกว่าที่ระบบสัมมนาจะรองรับได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรจำนวนของผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป *** ซึ่ง Link เข้าร่วมประชุมฯ สมาคมฯ จะส่งแจ้งทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนไว้ในระบบล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 1 วัน

 • ชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่ม แบบมาตรฐาน”

  โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จำนวนจำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)

  บรรยายภาษาไทย // รับเฉพาะบริษัทสมาชิก ได้แก่ CEO 1 ท่าน และ CFO 1 ท่าน รวมบริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย // สัมมนาวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) // ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย // ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566