ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • การชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)”

    คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย (บริษัทละ 2 ท่าน)