ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • สัมมนา เรื่อง สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)

    ชมรมประกันภัยทางทะเลฯ กำหนดจัดสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) สำหรับบุคลากรของบริษัทสมาชิก ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนทางทะเลและโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง **กรุณาแจ้งรายชื่อภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565** โดยระบบลงทะเบียนจะส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมไปยัง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 1 วันก่อนกำหนดการ