ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • อบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และเว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (เฉพาะบริษัทประกันภัยร่วม โครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2563 บริษัทละ 2 ท่าน) ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

 • สัมมนา “Risk Management & QRA: Quantitative Risk Assessment” รอบที่ 1

  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 :: ผู้เข้าร่วม บริษัทสมาชิก บริษัทละ 2 ท่าน (Risk Survey or Property Underwriter) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 • สัมมนา “Risk Management & QRA: Quantitative Risk Assessment” รอบที่ 2

  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 :: ผู้เข้าร่วม บริษัทสมาชิก บริษัทละ 2 ท่าน (Risk Survey or Property Underwriter) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 • อบรมหัวข้อ "มาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)”

  อบรมวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิทยากรโดยคุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (คุณทอมมี่) ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีได้ 6 ชั่วโมง จำกัดจำนวนบริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563