ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • การสัมมนา How to underwrite for the beginner เรื่อง “ความรู้พื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการขนส่งสินค้า”

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทสมาชิก จำนวน 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยนิติบุคคลอาคารชุด

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย * ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา : Underwriter บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) *

 • สัมมนา "องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อการตรวจสอบและประเมินอาคารที่มีอยู่เดิม"

  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ผู้เข้าร่วม : บริษัทสมาชิก บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) *กรณีส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • การสัมมนาเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย"

  วันพุธที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 -16.30 น. (ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • YIC Tech Talk : Digital Marketing Innovation เปิดโลกนวัตกรรมการให้บริการประกันภัยในยุคดิจิทัล

  จัดโดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) โดยมีค่าใช้จ่าย ราคาพิเศษ สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกชมรม Young Insurer Club 1,000 บาท ไม่ใช่สมาชิกชมรม Young Insurer Club 1,500 บาท