ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • อบรมความรู้เกี่ยวกับ "สาระสำคัญของกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง"

    ในวันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย (เรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทน ซึ่งเป็นดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมอบรมบริษัทละ 1 ท่าน ตามมาตรการเฝ้าระวัง มาตรการป้องกัน และมาตรการด้านสุขอนามัยของสมาคมประกันวินาศภัยไทย หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))