ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • “Digital Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล”

    ขอเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม และการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Basic Risk Survey”

    วันที่ 4 – 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 ผู้เข้าร่วม :: Junior Risk Survey/Underwriter บริษัทละ 2 ท่าน (สงวนสิทธิ์สำหรับบริษัทสมาชิกเท่านั้น)