เอกสารประกอบการบรรยาย CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2560-61

เรื่อง การควบรวมกิจการของธุรกิจประกันวินาศภัยกับโอกาสในการเสริมสร้างความพร้อมและศักยภาพเพื่อการแข่งขันในสภาวะตลาดปัจจุบัน