ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • สัมมนาเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”

  ขอเรียนเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสินไหมรถยนต์ จำนวน 2 ท่าน/บริษัท (เฉพาะบริษัทสมาชิก) เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย **ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566

 • สัมมนาเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” (กรรมการ)

  **(เฉพาะกรรมการ)** การสัมมนาเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ***แจ้งชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมที่อีเมล punjapatch@tgia.org ทั้งนี้สมาคมฯ จะเป็นผู้ลงทะเบียนให้ท่าน จึงไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้าระบบได้***

 • สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) กับความเชื่อมโยงในงานบริหารความเสี่ยง (หลักสูตรที่ 2: IFRS17 Insurance Contract 102)”

  ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยไม่จำกัดจำนวน (ภายใต้เงื่อนไขระบบ Zoom Meeting จำกัดจำนวน 500 ท่าน) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 ***ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 วัน***

 • สัมมนาเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางการวางระบบกำกับดูแลข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย"

  >> จัดการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมพาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย >> บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาท่านที่ 3 กรุณาส่ง E-mail มาที่ tosapon@tgia.org เพื่อทางสมาคมฯ จะได้จัดสรรและยืนยันกลับตามลำดับ >> จัดโดยชมรมไอทีประกันภัย คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • **Online** สัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย”

  ขอเรียนเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายประกันภัยรถยนต์ จำนวน 3 ท่าน/บริษัท (เฉพาะบริษัทสมาชิก) เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) ผ่าน Zoom Meeting **ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566

 • **On-Site** สัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย”

  ขอเรียนเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายประกันภัยรถยนต์ จำนวน 2 ท่าน/บริษัท (เฉพาะบริษัทสมาชิก) เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย **ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566

 • Preview Fundamental of Electric Vehicle by CARSOME

  กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง "Preview Fundamental of Electric Vehicle by CARSOME" ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค *จำกัดบริษัทละ 1 ท่าน ปิดลงทะเบียนเมื่อครบ 50 ท่าน หรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566*

 • การอบรมหัวข้อ “การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบไร้รอยต่อในปี 2023 (Seamless Communication & Public Relations in 2023)”

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดอบรมหัวข้อ “การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบไร้รอยต่อในปี 2023 (Seamless Communication & Public Relations in 2023)” วัน: วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา: 13.00-16.00 น. สถานที่: ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 วิทยากร: นายสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและที่ปรึกษาอิสระ (ด้านการตลาด Digital Transformation และกลยุทธ์ ฯลฯ) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์/ สื่อสารองค์กรของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น ลงทะเบียนภายใน: วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566