ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • สัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” ครั้งที่ 1

    ในวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สำหรับผู้ดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนา บริษัทละ 2 ท่าน / ครั้ง)

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”

    วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ เป็นเวลา 4 วัน) ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย *รับสมัครเฉพาะบุคลากรจากบริษัทประกันภัย บริษัทละ 1 ท่าน มีค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำเช็คสั่งจ่าย “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” หรือ ชำระเป็นเงินสด ได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 5 สมาคมฯ หรือชำระเงินออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 กรณีที่บริษัทต้องการส่งบุคลากรเพิ่มเติมขอให้แจ้งรายชื่อมายังนงรัตน์ E-mail: nongrat@tgia.org เพื่อสำรองที่นั่ง **หมายเหตุ การกรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรม ครอบคลุมการอบรมทั้ง 4 วันแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนยืนยันการลงทะเบียน ***ปิดรับสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2563***

  • สัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” ครั้งที่ 2

    ในวันที่ 9 ก.ย. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สำหรับผู้บริหาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา บริษัทละ 2 ท่าน / ครั้ง)