ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT & Cyber Risk Management)”

    จัดโดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting สมัครเข้าอบรมได้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations): ครั้งที่ 1 ระดับ Beginner

    ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมรูปแบบ Virtual Training ผ่านระบบ Zoom Meeting ** ครั้งที่ 1: ระดับ Beginner ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ** สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทละ 2 คนต่อการอบรมแต่ละครั้ง (รับเพียง 70 คนเท่านั้น และขอปิดรับหากมีผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว) ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

  • การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations): ครั้งที่ 2 ระดับ Intermediate

    ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมรูปแบบ Virtual Training ผ่านระบบ Zoom Meeting ** ครั้งที่ 2: ระดับ Intermediate ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ** สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทละ 2 คนต่อการอบรมแต่ละครั้ง (รับเพียง 70 คนเท่านั้น และขอปิดรับหากมีผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว) ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564