ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ขายอย่างไรให้มีความสุข...เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น

    วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย สำหรับกลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยจำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนา บริษัทละ 1 ท่าน