ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • (เพิ่มรอบ) อบรมหัวข้อ "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4), RBC2 และการเตรียมตัวเข้าไปสู่มาตรฐาน IFRS17"

    วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีค่าใช้จ่ายเข้าอบรมท่านละ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **ผู้ที่ต้องการนับชั่วโมง กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ให้ครบถ้วน และใส่หมายเลขนับชั่วโมงในช่องหมายเหตุ** กรณีต้องการยกเลิกการเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หากลงทะเบียนและไม่ได้เข้าอบรมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า จะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

  • (เพิ่มรอบ) การอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย”

    ในวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 501 และ 502 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท หมายเหตุ : กรุณาระบุรายละเอียด เช่น ชื่อสกุล ตำแหน่งงาน ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (เป็นภาษาไทย) ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินครบจำนวน 150 ท่านแรกเท่านั้น (First come, first served).

  • สัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ครั้งที่ 5 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช **ปิดลงทะเบียนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563**

    โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ห้อง Fortunen1-2 จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทสามารถส่งผู้แทนของบริษัทในแต่ละจังหวัดในภาคใต้ จังหวัดละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติมต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา