ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้งานโปรแกรมภายใต้มาตรฐาน IFRS17 จากบริษัท Vendor

  ขอเชิญคณะทำงานเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้งานโปรแกรมภายใต้มาตรฐาน IFRS17 จากบริษัท Vendor ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เวลา 9.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 จำกัดจำนวนบริษัทละ 2 ท่าน

 • การอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  อบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 62 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัทประกันกัย : รับจำกัด 2 ท่าน/บริษัท (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และหากท่านประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจะต้องมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บริษัทสำรวจภัย : เสียค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • อบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย (FRAM) : รอบที่ 1

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์สอบตัวแทนประกันวินาศภัย ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย :: รอบละ 25 บริษัท (บริษัทละ 2 ท่าน)

 • อบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย (FRAM) : รอบที่ 2

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์สอบตัวแทนประกันวินาศภัย ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย :: รอบละ 25 บริษัท (บริษัทละ 2 ท่าน)

 • การประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

  คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดประชุมชี้แจงฯ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 ผู้เข้าร่วมระดับหัวหน้างานที่มีอำนาจตัดสินใจด้านการพิจารณารับประกันภัย หรือด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนทางทะเลและโลจิสติกส์ จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยแจ้งรายชื่อมายัง E-mail: nongrat@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Risk Survey"

  วันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 :: บริษัทละ 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)