ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • สัมมนาหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมทางด้าน IT เพื่อตอบโจทย์ PDPA"

    >> จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting >> สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้บริษัทละ 5 ท่าน >> จัดโดยชมรมไอทีประกันภัย คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย