ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ประชุมบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วม โครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2565 ครั้งที่ 2/2565

    วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมฯ (เวลา 12.00 น. ขอเรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวัน) บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน