ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • ประชุมหารือเพื่อแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 ( BTS สถานีปุณณวิถี) เวลา 09.30 - 13.00 น. (เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน) บริษัทละ 2 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การสัมมนาเรื่อง “ความรู้พื้นฐานและการจัดการสินไหมทดแทนในกรณีเกิด G.A. (General Average)”

  กำหนดจัดสัมมนา วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1จัดโดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาค่าสินไหมทดแทนทางทะเลและโลจิสติกส์ ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3-5 ปี เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • การอบรมหลักสูตร "Machine Learning for Data Analytics"

  ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 จัดโดยชมรมไอทีประกันภัย

 • ISJ Overseas Seminar in Bangkok 2019 (Day 1: 10th September, 2019)

  Under the main theme of “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner” on 10th-11th September, 2019 at Ballroom 2-3, Sofitel Bangkok Sukhumvit. (***Please make a registration (name and job title) in English***)

 • ISJ Overseas Seminar in Bangkok 2019 (Day 2: 11th September, 2019)

  Under the main theme of “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner” on 10th-11th September, 2019 at Ballroom 2-3, Sofitel Bangkok Sukhumvit (***Please make a registration (name and job title) in English***)

 • เฉพาะการชำระเงินโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย Insurance Management Development Program (IMDP 25)

  สมัครอบรมได้ทาง Link : https://forms.gle/dfVYwM82bweXE5sJA