ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • (ด่วน) ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายใน จ. 17 มค. 65 12.00 น.)

    กำหนดจัดเวลา 14.00 น. เปิดให้เข้าห้องประชุม 13.30 น. โดยผู้แทนบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยสุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ บริษัทละ 2 ท่าน สมาคมฯ จะนำส่งลิงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงไปยังท่านที่ทำการลงทะเบียน ก่อนการจัดประชุมล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทาง E-mail ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

  • การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่สำคัญ สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน

    เวลา 13.30 น. ผ่าน Zoom Meeting สำหรับ Young Underwriter (Property) ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทสมาชิก บริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)